ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน มิถุนายน 2563 "วทน. อะไรจะเป็นใหญ่ในยุค New Normal" News

ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน มิถุนายน 2563 "วทน. อะไรจะเป็นใหญ่ในยุค New Normal"

วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน มิถุนายน 2563
"วทน. อะไรจะเป็นใหญ่ในยุค New Normal"
http://ost.thaiembdc.org/th1/wp-content/uploads/2020/06/OST_Sci_Review_June2020.pdf