ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : "วิกฤตการณ์โควิด - 19 ในลาตินอเมริกา และภารกิจช่วยเหลือคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทย ทั้ง 5 แห่ง" News

ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : "วิกฤตการณ์โควิด - 19 ในลาตินอเมริกา และภารกิจช่วยเหลือคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทย ทั้ง 5 แห่ง"

วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
"วิกฤตการณ์โควิด - 19 ในลาตินอเมริกา และภารกิจช่วยเหลือคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทย ทั้ง 5 แห่ง"
http://ost.thaiembdc.org/th1/wp-content/uploads/2020/06/OST_Sci_Review_May2020s.pdf