ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน เมษายน 2563 "Advanced Scientific Equipment อปุกรณ์วิทยาศาสตรขั้นสูง" News

ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน เมษายน 2563 "Advanced Scientific Equipment อปุกรณ์วิทยาศาสตรขั้นสูง"

วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน เมษายน 2563
"Advanced Scientific Equipment อปุกรณ์วิทยาศาสตรขั้นสูง"
http://ost.thaiembdc.org/th1/wp-content/uploads/2020/05/OST_Sci_Review_April2020.pdf