ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ (OST Science Review) เดือน ก.พ. - มี.ค. 2563 News

ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ (OST Science Review) เดือน ก.พ. - มี.ค. 2563

วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2563
"COVID-19 โรคอุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา"
http://ost.thaiembdc.org/th1/wp-content/uploads/2020/04/OST_Sci_Review_Feb2020.pdf 
 
วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน มีนาคม 2563
"COVID-19 It's no more just a flu"