ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ (OST Science Review) เดือน พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563 News

ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ (OST Science Review) เดือน พ.ย. 2562 - ม.ค. 2563

วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2562 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม"
 
วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 "ห้องสมุดในปัจจุบันและอนาคต"
 
วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน มกราคม 2563 "อววน. ในกลุ่ม MERCOSUR"