ประกาศ : ประกาศ รายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 News

ประกาศ : ประกาศ รายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ประกาศ

รายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 

 

            ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 แจ้งว่า  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) ของสายการบินคาเธย์แปซิฟิก ออกเดินทางจากนครโทรอนโต ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นั้น 

            ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ดำเนินการประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 823 ออกเดินทางจากนครโทรอนโต ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. จำนวน 24 คน ดังนี้

 

 -- รายชื่อผู้โดยสาร --   กรุณาเปิดจากไฟล์แนบด้านล่างค่ะ

 

            ทั้งนี้ ขอให้ผู้เดินทางจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 1) หนังสือเดินทาง / 2) บัตรโดยสารเครื่องบิน / 3) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ / 4)หนังสือรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง / 5) แบบ ต.8 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (รวมทั้งชื่อหมายเลขโทรศัพท์และผู้ติดต่อในประเทศไทย) และ / 6) ดาวน์โหลด AOT Application บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลตให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งข้อมูลและจุดนัดพบเพื่อตรวจสอบเอกสาร ทางอีเมลในโอกาสแรก

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการเดินทางและการกักกันตัว (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ดังนี้ 

            1.  ในวันที่เดินทางถึง (30 กรกฎาคม 2563) แจ้งให้ผู้ปกครองหรือญาติทราบว่า ไม่ต้องมารับที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเมื่อเสร็จสิ้นการกักกันตัวแล้ว สามารถเลือกได้ว่า จะเดินทางกลับบ้านเองหรือใช้บริการที่รัฐจัดให้ 

            2.  เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย และเสร็จสิ้นกระบวนการด้านสาธารณสุขและกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำท่านไปยังสถานที่กักกันตัว (16 วัน 15 คืน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องพัก มีอาหารบริการ 3 มื้อต่อวัน (วางหน้าห้องพัก) และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด 

            3. อย่างไรก็ดี หากไม่ประสงค์จะพักในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ท่านสามารถสำรองที่พักในโรงแรม ที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine (ASQ) โดยกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงกลาโหม เพื่อกักตัวและเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน โดยผู้เข้าพักรับผิดชอบสำรองที่พักและค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่ http://www.hsscovid.com หรือ  http://www.thaiembassy.org/ottawa/contents/images/text_editor/files/List%20of%20ASQ%20Hotels%2013072020.pdf  (ผู้ที่เลือกพักใน ASQ โปรดแจ้งข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบทางอีเมล consular@thaiembassy.ca ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป)

            4. เที่ยวบิน CX 825 จะออกเดินทางจากนครแวนคูเวอร์ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง 30 นาที) และจะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. (เวลาท้องถิ่นเมืองฮ่องกง เร็วกว่าแคนาดา 12 ชั่วโมง) เพื่อแวะพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเป็นเวลา 17 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางกลับประเทศไทย ในวันวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยเที่ยวบิน CX 653  เวลา 12.00 น.  ถึงประเทศไทยในเวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทยช้ากว่าฮ่องกง 1 ชั่วโมง)ในวันเดียวกัน  

            5. ในระหว่างแวะพักเปลี่ยนเครื่องต้องพักรอในอาคารผู้โดยสาร และสามารถใช้บริการร้านค้าและห้องรับรองภายในสนามบินได้ โดยตรวจสอบเวลาเปิด-ปิดได้ที่ 

https://www.hongkongairport.com/en/shop-dine/shopping/  และ https://www.plazapremiumlounge.com/en-uk

 

                                                                                                **********************

                                                                                        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

                                                                                                   23 กรกฎาคม 2563

 

ไฟล์แนบ