ประกาศ : ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตราการสำหรับบุุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทส ฉบับที่ 3  News

ประกาศ : ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตราการสำหรับบุุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทส ฉบับที่ 3

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตราการสำหรับบุุคลากรและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทส ฉบับที่ 3 

กรุณาคลิ๊กที่ไฟล์แนบด้านล่าง เพื่ออ่านประกาศ

ไฟล์แนบ