ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง การรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พาสปอร์ต) News

ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เรื่อง การรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พาสปอร์ต)