ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) สำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 News

ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) สำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

            ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 แจ้งความคืบหน้าและหลักเกณฑ์เรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา นั้น

            ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ดำเนินการประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ในข่ายตามหลักเกณฑ์แล้ว ขอแจ้งรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินของสายการบิน ANA ที่จะออกเดินทาง     จากนครแวนคูเวอร์ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 80 คน ตามรายชื่อดังแนบ

            ทั้งนี้ ขอให้ผู้โดยสารทั้ง 80 คน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน ANA หมายเลข 401-407 Terminal 1, Vancouver International Airport ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ด้วย สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นครอบครัว  ขอให้แยกสัมภาระและของใช้ส่วนตัวของแต่ละบุคคลตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดการติดต่อระหว่างห้องพักขณะกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคในประเทศไทย

            ขอเรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับเที่ยวบินพิเศษที่จะออกเดินทางในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นั้น ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังทยอยติดต่อไปยัง ผู้ที่ได้แสดงความประสงค์ตามบัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อสอบถามความพร้อมในการเดินทางแล้ว  และขอความร่วมมือแจ้งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ  และสถานกงสุลใหญ่ฯ ตามเวลาที่กำหนดด้วย และขอสงวนสิทธิในการติดต่อไปยังรายชื่อในลำดับถัดไปเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่แจ้งไว้

 

*********************************************

                                                                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

                     8 พฤษภาคม 2563

(กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านในเอกสารแนบด้านล่างค่ะ)

 

 

ไฟล์แนบ