ประกาศ : ประกาศ  เรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight)  สำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา News

ประกาศ : ประกาศ เรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) สำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา

ประกาศ

เรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษ(Repatriation Flight)

สำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา

 

            ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 4  ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)  นั้น 

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รับแจ้งความประสงค์จากคนไทยจำนวนมากขอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งคนไทยที่ตกค้างอยู่ในแคนาดาเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) ของสายการบินพาณิชย์ออกเดินทางจากนครแวนคูเวอร์  จำนวน 2 เที่ยวบิน ดังนี้

วันที่ 15  พฤษภาคม 2563 จำนวน 80 คน (เดินทางถึงไทย 17 พฤษภาคม)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จำนวน 100 คน (เดินทางถึงไทย 27 พฤษภาคม)

(จำนวนคนที่จะได้รับการจัดสรรขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคนไทยในประเทศอื่น ๆ และโควตารวม 200 คนต่อวันทั่วโลก และจะต้องยอมรับมาตรการกักตัวโดยรัฐ 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแจ้งแนวทางการจัด repatriation flight ดังนี้

1. การจัดสรรโควตาการเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ที่เคยได้รับหนังสือรับรองในการเดินทางและแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อเดือนมีนาคม - 2 เมษายน 2563  เป็นลำดับต้น ขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) จะได้รับการพิจารณาลำดับต่อมา รวมถึงผู้มีความจำเป็นด้านมนุษยธรรม อาทิ ปัญหาสุขภาพร้ายแรง ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาด้านการต่ออายุวีซ่า รวมทั้ง ผู้ที่แสดงความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสฯ ก่อนวันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้น

            โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรโควตาตามแนวทางข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มสอบถามความพร้อมในการเดินทางของผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ทางอีเมลหรือโทรศัพท์แล้ว

2. เส้นทางการเดินทาง  สายการบิน All Nippon Airways (ANA) มีความพร้อมในการ ทำการบินไปยังประเทศไทยโดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เดินทางจะต้องดำเนินการจองบัตรโดยสารกับสายการบิน ANA  โดยตรง และอาจมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนบัตรโดยสารตามที่สายการบินกำหนด  ทั้งนี้ ผู้ที่ถือบัตรโดยสารเดิมของสายการบิน ANA สามารถใช้บัตรโดยสารดังกล่าวได้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้งผ่านทางอีเมล 

3. ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดที่

Website: http://www.thaiembassy.org/ottawa
Facebook: www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyOttawa

Website: http://www.thaiconsulatevancouver.ca

Facebook:  www.facebook.com/thaiconsulatevancouver

 

สำหรับผู้ที่ตกค้างและยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ และยังไม่ได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ขอให้แจ้งข้อมูลในโอกาสแรก ไปที่

consular@thaiembassy.ca หรือ consular@thaiconsulatevancouver.ca

**********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

4 พฤษภาคม 2563