• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี 

  • Welcome to the Official Website of the Royal Thai Embassy in Nairobi

Embassy News | ข่าวสถานเอกอัครราชทูต 

ดูทั้งหมด

Royal Thai Embassy in Nairobi | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd)
P.O. Box 58349 - 00200 City Square
Nairobi, Kenya

Office Hours :  Monday to Friday  09.00 - 16.00 hours

Visa application hours: 9.00 - 12.30 hrs.

VISA Section (+254) 20 291 9111, (+254) 20 291 9112, (+254) 20 291 9100 หรือ (+66) 2 203 6000 ต่อ 581110 (ค่าโทรอัตราหมายเลขในกรุงเทพฯ)

Email. visa@thainbi.or.ke

Office of Commercial Affairs:
Tel. (254-20) 291 9133, 291 9131
E-mail: info@ocanairobi.co.ke

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยาก (+๒๕๔) ๗๓๓ ๑๔๕ ๑๔๕