ความสัมพันธ์ / Bilateral Relations

รัฐและเมืองที่สำคัญ : รัฐกัว (Goa)