Services

นิติกรณ์ : ข้อมูลทั่วไป

สถานเอกอัครราชทูต สามารถให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองเอกสารได้ ดังนี้

1. การรับรองลายมือชื่อ

ได้แก่การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับการรับรอง ลายมือชื่อ ของเอกชน

  • การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ของรัฐบาลรัสเซีย ตลอดจนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย
    • เอกสารที่จะนำมารับรอง ผู้ร้องจะต้องถ่ายสำเนาเอกสารมาด้วย 1 ชุด
    • เอกสารที่สถานเอกกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการ ต่างประเทศ รัสเซียเสียก่อน
  • การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของบุคคล สัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือ เดินทาง/ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารประเภทที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาดำเนินการ จะเป็นเอกสารการขอมอบอำนาจ หนังสือยินยอมให้ดำเนินการต่าง ๆ หนังสือแสดงว่ามีชีวิต (ส่วนราชการมักจะขอสำหรับข้าราชการบำนาญ)

2. การรับรองสำเนาเอกสาร

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองสำเนาของเอกสารที่ออกให้โดยส่วนราชการของไทยเพื่อไว้ใช้แสดง เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า สูติบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ฯลฯ

3. การออกเอกสารรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ

  • เอกสารรับรองการเกิด เพื่อใช้แทนสูติบัตร
  • เอกสารรับรองอื่น ๆ

ผู้ร้องที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ตามความจำเป็นแต่ละกรณี ควรนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในวันทำการ

อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหนึ่งตราประทับ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทยที่กรมการกงสุล ที่นี่