Services

ทะเบียนราษฎร : การเปลี่ยนฐานะทางครอบครัวในทะเบียนราษฎร

บุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า ตามกฎหมายท้องถิ่นของต่างประเทศ สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนฐานะทางครอบครัวหลังการสมรสและการหย่า เช่น ขอเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสและการหย่า การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจาก “นางสาว” เป็น “นาง” หรือ การขอทำบัตรประชาชนใหม่เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนในการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อนำไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอไทย

1. นำทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และนำไปยื่นขอประทับตรารับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย

2. นำทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ตามข้อ 1) มายื่นขอรับรองนิติกรณ์ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

3. นำทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ตามข้อ 2) ไปแปลเป็นภาษาไทย (หากยังไม่ได้แปล) และรับรองนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถ. แจ้งวัฒนะ

4. นำทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ตามข้อ 3) ไปแสดงต่อนายทะเบียนอำเภอ เพื่อขอเปลี่ยนฐานะทางครอบครัว 

ศึกษาข้อมูลเรื่องการรับรองเอกสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่