Services

หนังสือมอบอำนาจ

การทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอม ผู้มอบอำนาจหรือผู้ให้ความยินยอม ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกสารประกอบ

 1. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 2. คำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ กรอกรายละเอียดครบถ้วน  
 3. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม กรอกข้อความครบถ้วน โดยยังไม่ต้องลงลายมือชื่อ
 4. ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระด้วยเงินสด)

ดาวน์โหลด

คำร้องขอนิติกรณ์

ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

ฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม

คนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลรับรองลายมือชื่อในการทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอมในเรื่องต่าง ๆ เช่น

 • การขอหนังสือรับรองสถานภาพทางการสมรส (รับรองความเป็นโสด) 
 • การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวและการขอเปลี่ยนนามสกุลภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าในต่างประเทศ  
 • การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง หรือการแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
 • การขอรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย 
 • การขอรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
 • การขอคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการหย่า เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล และอื่น ๆ  
 • การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร  
 • การขอหนังสือเดินทางให้บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี 
 • การขอหนังสือยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทาง  
 • การขอหนังสือแสดงอำนาจในการปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียว (ป.ค.14)  
 • การขอหนังสือรับรองความประพฤติ  (อ่าน้อมูลการเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองความประพฤติ ที่นี่)
 • การทำหนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน หรือห้องชุด 
 • การทำธุรกรรม 

หมายเหตุ: ผู้ร้องจะต้องโทรนัดเวลากับสถานเอกอัคราชทูตฯ ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่เบอร์ +7 (495) 608 0817, +7 (495) 608 0856 ต่อ 129 หรืออีเมล rtemoscon@gmail.com