Services

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ออกโดยทางการหรือเอกชนรัสเซีย

ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่ทางการรัสเซียออกให้ หรือในนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน

เพื่อให้สามารถนำเอกสารฉบับดังกล่าวไปใช้ในประเทศไทย 

 

เอกสารที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการขอรับรองเอกสารที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 

ที่อยู่:  ул. Большая Спасская 9, Москва

โทร:  +7 (495) 608-0856 ต่อ 129

รับเอกสาร  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. (ใช้เวลา 3 วันทำการ)

        1.  คำร้องขอทำนิติกรณ์ ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ แบบฟอร์มคำร้องดังแนบ  

        2.  เอกสารต้นฉบับ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย     

            (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ขั้นตอนการแปลเอกสารและขอรับการรับรองจากทางการรัสเซีย)

        3.  สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุการใช้งาน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

        4.  ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระเป็นเงินสด 

             ***** เอกสารที่จะนำมารับรอง ผู้ร้องจะต้องถ่ายสำเนาเอกสารมาด้วย 1 ชุด *****

 

หมายเหตุ เมื่อเดินทางไปยังประเทศไทยแล้ว ให้นำเอกสารที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยื่นที่กองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 

 

ขั้นตอนการแปลเอกสารและการรับรองเอกสารกับทางการรัสเซีย

 

1. แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารที่สำนักงานทนายความ (Нотариус / Notary Public) ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง 

 

2. รับรองเอกสารและคำแปลเอกสารที่กระทรวงยุติธรรมรัสเซีย เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของสำนักงานทนายความ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 5 วันทำการ)

ที่อยู่:  дом 3/5, Смоленский бульвар, Москва 

โทร:  +7 (495) 955-56-42 และ +7 (495) 955-56-43

เวลาทำการ  วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.

วันศุกร์  เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.30-16.00 น.

 

3. รับรองเอกสารและคำแปลเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของกระทรวงยุติธรรมรัสเซีย (ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 350 รูเบิล ใช้เวลา 5 วันทำการ)

(สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ต้องมีจดหมายจากมหาวิทยาลัย เพื่อนำใบปริญญาบัตรไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย โดยเนื้อหาในจดหมายระบุรายละเอียดของใบปริญญาที่จะให้รับรอง)

ที่อยู่:  Зал №3, подъезд 2, д.12, 1-й Неопалимовский пер., Москва

โทร:  +7 (499) 244-37-97 

เวลาทำการ  วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.30-12.30 น. และ 14.30-17.00 น. 

วันศุกร์ เวลา  9.30-12.30 น. และ 14.30-16.00 น. 

เอกสารประกอบ ใบคำร้อง หนังสือเดินทาง เอกสารที่จะรับรอง และใบเสร็จค่าธรรมเนียม

***** ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่ http://archive.mid.ru//dks.nsf/mnsdoc/04.02.03.01 *****

 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

มิถุนายน 2560

ไฟล์แนบ