Services

ข่าวและข้อมูลสำคัญด้านการกงสุล : 5 Facts! การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในรัสเซีย 2562

5 Facts! การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในรัสเซีย 2562 มีความสำคัญและพิเศษอย่างไร