Services

การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

การทำหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ข้อมูลทั่วไป

 • กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  – กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทย
  – ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจได้

 • ระเบียบการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร
  – เมื่ออายุย่างเข้า 18 ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน
  – เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน
  – สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้
  – เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

 • การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
  – การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต้องยื่นขอด้วยตนเองต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อทะเบียนบ้าน หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันได้ โดยต้องยื่นเอกสารแสดงต่อสัสดีท้องที่

เอกสารและหลักฐานประกอบ

1. หนังสือเป็นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่ผู้ขอผ่อนผันกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุลของนักเรียน
 • วิชาที่เรียน
 • ชื่อสถานศึกษา
 • สถานที่ตั้งของโรงเรียน
 • วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด
 • ภาควิชาเอกอะไร
 • เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด
 • วันที่คาดว่าจะจบการศึกษา

หมายเหตุ หนังสือรับรองดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงชื่อผู้แปล ผู้ขอผ่อนผันสามารถแปลด้วยตนเองและนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองคำแปลได้ 

2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)
3. สำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35) (ถ้ามี)
4. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน
5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. แบบคำร้องนิติกรณ์ 
8. ค่าธรรมเนียม  
15 ดอลลาร์สหรัฐ (เงินสด)
9. ซอง A4 สำหรับส่งเอกสารกลับ พร้อมอากรแสตมป์ (กรณีที่ไม่มารับด้วยตนเอง)