ประกาศสำคัญ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมธรรมแก่ชาวไทยในกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียง Bulletin

ประกาศสำคัญ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การอบรมธรรมแก่ชาวไทยในกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียง

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการอบรมธรรมแก่ชาวไทยในกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. โดยได้กราบอาราธนานิมนต์พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ. ลำพูน เป็นองค์แสดงธรรม เพื่อให้ชาวไทยมีโอกาสฟังธรรม ศึกษา และปฏิบัติธรรม อันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตในต่างแดน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญคนไทยมาร่วมการอบรมธรรมในวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต (Eropkinskiy 3, Moscow) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

     - ถวายเครื่องไทยธรรมและปัจจัย

     - บรรยายและสนธนาธรรม

     - ฝึกปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล

                         ​- รับพรจากพระสงฆ์หลังฉันภัตตาหาร

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.       ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่  มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางอีเมล rtemoscon@gmail.com หรือส่งข้อความทาง Facebook page www.facebook.com/rtemoscow (ระบุชื่อ-นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา) เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถจัดเตรียมสถานที่และอาหารให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงานให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น 

การแต่งกาย  ชุดสุภาพ สีไม่ฉูดฉาด

  

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐