ประกาศสำคัญ : ที่ 2/2563 การออกคำสั่งระงับการเดินทางของชาวต่างชาติเข้าสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  Bulletin

ประกาศสำคัญ : ที่ 2/2563 การออกคำสั่งระงับการเดินทางของชาวต่างชาติเข้าสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ด้วยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 รัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในรัสเซีย ฉบับที่ 635-r ระงับการเดินทางเข้าของชาวต่างชาติเข้าสู่รัสเซีย ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสรุปใจความสำคัญของมาตรการดังกล่าว ดังนี้

1. มาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

2. รัฐบาลรัสเซียระงับการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติทุกคน ตลอดช่วงข้างต้น ยกเว้นนักการทูตที่ประจำการในรัสเซียและครอบครัว ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนส่งระหว่างประเทศและลูกเรือ คณะผู้แทนทางการ ผู้ได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ทางการทูตและราชการ ผู้ได้รับวีซ่าประเภทครอบครัวเพื่อร่วมพิธีศพของญาติ ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในรัสเซีย และผู้โดยสารเที่ยวบินที่จะแวะเปลี่ยนเครื่อง (transit) ในรัสเซีย

3. รัฐบาลรัสเซียจะระงับการออกหนังสือเชิญ หรือใบอนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางมารัสเซีย เพื่อการทำงานหรือการฝึกอบรม

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแนะนำประชาชนที่ประสงค์เดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยว พำนัก ทำงาน หรือศึกษาในรัสเซีย ดังนี้

1) ยกเลิกการเดินทางมารัสเซียในระหว่างที่มาตรการมีผลบังคับใช้ ยกเว้นกรณีการเปลี่ยนเครื่องไปยังจุดหมายถัดไป ซึ่งรัฐบาลรัสเซียยังอนุญาตการเปลี่ยนเครื่องอยู่

2) มาตรการข้างต้นแม้ว่าจะไม่ระงับเที่ยวบินโดยสารออกจากรัสเซีย แต่อาจส่งผลกระทบต่อตารางบินและจำนวนเที่ยวบินของสายการบินระหว่างประเทศ จึงขอให้ชาวไทยที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในรัสเซียหรือมีกำหนดเดินทางกลับในช่วงเวลาข้างต้น โปรดตรวจสอบเที่ยวบินกับสายการบินที่ได้จองบัตรโดยสารไว้ได้โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและวางแผนการเดินทาง    

3) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก และตรวจสอบประกาศมาตรการของเมืองที่พำนักหรือท่องเที่ยวอยู่อย่างต่อเนื่อง

4) ผู้ที่ศึกษาอยู่ในรัสเซีย ขอให้ติดต่อสถานศึกษาที่ตนสังกัดเพื่อรับทราบแนวทางดำเนินการ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด                                     

5) กรณีแรงงานที่ยังทำงานอยู่ในรัสเซียและวีซ่าใกล้หมดอายุ ควรติดต่อนายจ้างเพื่อกำหนดวันเดินทางกลับและเส้นทางการบินที่เหมาะสม

6) ระหว่างที่พำนักอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย หากพบว่าตนมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้ติดต่อสายด่วนสาธารณสุขของรัสเซียที่หมายเลขโทรศัพท์ 103 หรือหมายเลขฉุกเฉินที่ 112 โดยทันที และไม่เดินทางไปสถานพยาบาลด้วยตนเอง เพราะตามระบบของรัสเซีย แพทย์และรถพยาบาลจะมารับท่าน ณ ที่พำนักเอง

7) ขอให้ชาวไทยที่พำนักอาศัย ทำงาน หรือศึกษาอยู่ในรัสเซีย ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ผ่านช่องทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง www.facebook.com/rtemoscow ด้วย เพื่อเป็นฐานข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉินในโอกาสแรก

 

ประกาศ ณ วันที่  17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

นายฟาบีโอ จินดา 

อุปทูต

 

คำสั่งรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ 635-r ลงวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2020 

ต้นฉบับภาษารัสเซีย

คำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ