ประกาศสำคัญ : ที่ 1/2563 การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ Bulletin

ประกาศสำคัญ : ที่ 1/2563 การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกได้ปรับเวลาทำการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศครั้งต่อไป ดังนี้

1. เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-13.00 น. และ 14.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

2. งานหนังสือเดินทาง รับบริการได้ เวลา 9.00-12.00 น. โปรดนัดหมายล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.thaiembassy.org/moscow

3. งานทะเบียนราษฎร รับบริการได้ เวลา 8.00-12.00 น. โปรดขอรับคำปรึกษาด้านเอกสารและนัดหมายล่วงหน้าทางหมายเลขโทรศัพท์ +7 (495) 109 1199

4. งานตรวจลงตรา การขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวและคนเดินทางผ่าน ให้ยื่นคำร้องผ่านบริษัทตัวแทน ดังรายชื่อปรากฏตามแนบ ผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทอื่น ๆ สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เวลา 8.00-12.00 น. และรับเล่มหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-15.00 น.

ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ตามเวลาทำการข้างต้น ที่หมายเลขโทรศัพท์ +7 (495) 109 1199 หรือสามารถเขียนคำปรึกษาหรือคำร้องมาได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rtemoscon@gmail.com สำหรับผู้ที่มีเหตุฉุกเฉิน โปรดติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +7 (916) 939 2155

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
16 มีนาคม 2563