บริการ

Регистрация тайских граждан

คนไทยที่เดินทางมาพำนักอยูในรัสเซียและเขตอาณา (ยูเครน เบลารุส อาร์เมเนีย อุซเบกิสถาน มอลโดวา) เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน โปรดลงทะเบียนคนไทย เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข่าวสารและให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

1. ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป กดที่นี่

2. ลงทะเบียนนักเรียนไทย กดที่นี่