นิติกรณ์ | รับรองเอกสาร For Thai Nationals | ข้อมูลสำหรับคนไทย

นิติกรณ์ | รับรองเอกสาร

  • การร้องขอนิติกรณ์ | รับรองเอกสาร
    การร้องขอนิติกรณ์ | รับรองเอกสาร
    การขอรับการรับรองเอกสาร หรืองานด้านนิติกรณ์ (Legalization) คือ การที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองความถูกต้องของเอกสารว่ามีสาระชอบด้วยกฎหมาย และรับรองว่าผู้ทำเอกสารมีอำนาจในการทำเอกสารหรือได้ลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าธรรมเนียม 1,200.00 เมติกัลโมซัมบิก (MZN) หรือเท่ากับ 15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 1 ตราประทับ
    Oct 01, 2016