หนังสือเดินทาง | หนังสือสำคัญประจำตัว (CI) For Thai Nationals | ข้อมูลสำหรับคนไทย

หนังสือเดินทาง | หนังสือสำคัญประจำตัว (CI)

 • หนังสือเดินทาง (e-Passport)
  หนังสือเดินทาง (e-Passport)
  ในกรณีที่หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ (ไม่เกินกว่า 6 เดือน) หรือสูญหาย บุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐโมซัมบิก สามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์ อัตราค่าธรรมเนียม 2,500.00 เมติกัลโมซัมบิก
  Oct 01, 2016
 • หนังสือหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)
  หนังสือหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)
  การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport -เล่มสีเขียว) กรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหายและมีความจำเป็นต้อง เดินทางเป็นการเร่งด่วน โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้ หนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 500.00 เมติกัลโมซัมบิก
  Oct 01, 2016