บริการ

นิติกรณ์

    การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งเป็นพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับ เพื่อรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน

1. การขอรับรองการแปลเอกสาร  
2. การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม

การขอรับรองการแปลเอกสาร Translation Approval
     1. คำร้องขอนิติกรณ์
     2. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประจำตัวพลเมืองบาห์เรน (CPR)
     3. ต้นฉบับเอกสารที่ใช้แปล
     4. คำแปลเอกสาร ซึ่งผู้แปลลงนามรับรองการแปลกำกับ
     5. ค่าธรรมเนียม 6 ดีนาร์บาห์เรน ต่อเอกสาร 1 ฉบับ

หมายเหตุ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัคร ราชทูตฯ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาตรวจสอบ

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม
     การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ ความยินยอม ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

หลักฐานประกอบ
     1. คำร้องขอนิติกรณ์
     2. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรประจำตัวพลเมืองบาห์เรน (CPR)
     3. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนา 1 ชุด
     4. ค่าธรรมเนียม 6 ดีนาร์บาห์เรน์ ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (เงินสด)

หมายเหตุ ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ทุกวันทำการ ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ