บริการ

สูติบัตร|มรณบัตร

การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตร)

1. การจดทะเบียนเกิดบุตร
     1. เด็กที่จะขอสูติบัตรไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องเป็นเด็กที่เกิดในราชอาณาจักรบาห์เรน และมีใบรับรองการเกิดจากทางการราชอาณาจักรบาห์เรนเท่านั้น
     2. สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย และสำเนาบัตรประจำตัวพลเมืองบาห์เรน (CPR) ของมารดา
     3. สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย และสำเนาบัตรประจำตัวพลเมืองบาห์เรน (CPR) ของบิดา (กรณีบิดาคนไทย)
     4. ทะเบียนสมรสบิดามารดา

2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
     1. แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
     2. คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด (กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย)

3. หลักฐานประกอบ
     3.1 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสแล้ว
          1. รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
          2. สำเนาสูติบัตร “ฉบับเต็ม” (Full Birth Certificate) จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
          5. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ หากขอทำหนังสือเดินทางด้วย กรุณาเตรียมเอกสารข้างต้น อย่างละ 2 ชุด
     3.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
          1. รูปถ่ายขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
          2. สำเนาสูติบัตร “ฉบับเต็ม” (Full Birth Certificate) จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
          5. สำหรับแบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น หากบุตรต้องการใช้นามสกุลตามบิดา บิดาจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยินยอมให้ใช้นามสกุลของตนด้วย (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ข้อตกลงการใช้นามสกุล)
          6. สำเนาใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด (ในกรณีไม่สามารถติดต่อกับบิดาของบุตร)
หมายเหตุ หากขอทำหนังสือเดินทางด้วย กรุณาเตรียมเอกสารข้างต้น อย่างละ 2 ชุด
      3.3 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว
          1. รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ
          2. สำเนาสูติบัตร “ฉบับเต็ม” ( Full Birth Certificate ) จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาใบหย่าของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
          4. สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย
          5. สำเนาใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด
          6. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
          7. สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ หากขอทำหนังสือเดินทางด้วย กรุณาเตรียมเอกสารข้างต้น อย่างละ 2 ชุด

การขอมรณบัตร Death Certificate

     ญาติ ของคนไทยที่เสียชีวิตในราชอาณาจักรฯ สามารถติดต่อขอมรณบัตรไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

หลักฐานประกอบคำร้องขอมรณบัตร
     1. คำร้องขอมรณบัตร
     2. มรณบัตรที่ออกโดยทางการราชอาณาจักรบาห์เรน
     3. หนังสือเดินทางของผู้แจ้งขอมรณบัตรและของผู้เสียชีวิต
     4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและของผู้เสียชีวิต
     5. ใบรับรองการฌาปณกิจศพ หรือ การจัดการศพของผู้ถึงเสียชีวิต
หมายเหตุ  การขอมรณบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม