บริการ

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง (Passport)

    เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนประกอบของเอกลักษณ์คือชื่อ, วัน เดือน ปีเกิด, เพศ และสถานที่เกิด โดยปกติ สัญชาติและพลเมืองสอดคล้องกัน
    หนังสือเดินทางไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้ถือเข้าไปในประเทศอื่น และไม่ให้ความคุ้มครองหรือสิทธิ์อื่นๆ ขณะอยู่ต่างประเทศ หากไม่มีข้อตกลงพิเศษ อย่างไรก็ตาม โดยปกติมันให้สิทธิ์ผู้ถือกลับประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง ความคุ้มครองจากข้อตกลงระหว่างประเทศ และสิทธิ์ที่จะกลับจากกฎหมายต่างๆ ของประเทศผู้ออก หนังสือเดินทางไม่แสดงสิทธิ์หรือที่อยู่ในประเทศที่ออกหนังสือเดินทางของผู้ ถือ
    เป็นกฏทั่วไปที่ประเทศต่างๆ ไม่จำเป็นต้องรู้จักหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศที่ไม่รู้จัก และไม่ให้บุคคลที่ใช้หนังสือเดินทางเหล่านั้นเข้าประเทศ

ประเภทหนังสือเดินทาง
    หนังสือเดินทางประเทศไทยในปัจจุบันมี 4 ประเภท ดังนี้
1. หนังสือเดินทางธรรมดา Ordinary Passport (หน้าปกสีแดงเลือดหมู)ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี
2. หนังสือเดินทางราชการ Official Passport (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม)
     หนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัว โดยมีข้อกำหนดออกเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่าง ประเทศอนุมัติ
3. หนังสือเดินทางทูต Diplomatic Passport (หน้าปกสีแดงสด)
     ประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้
          1. พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          2. พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส
          3. พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
          4. ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
          5. นายกรัฐมนตร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
          6. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
          7. ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์
          8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
          9. อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
        10. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
        11. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
        12. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
        13. คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลดังกล่าวในข้อ 2-8
        14. บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย
4. หนังสือเดินทางชั่วคราว Temporary Passport (หน้าปกสีเขียว)

      นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 ประเภทพิเศษ คือ
1. หนังสือเดินทางพระ
     ออกให้สำหรับพระภิกษและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม
2. หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
     ออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น
3. เอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง Certificate of Identity (C.I.)
     ใช้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถต่ออายุหนังสือเดินทางได้ทันตามกำหนด สามารถใช้ เดินทางกลับประเทศไทยได้เพียงอย่างเดียว และมีอายุใช้งาน 30 วัน หรือตามระยะเวลาผู้ออกกำหนด นับจากวันที่ออก กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานไทยอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจาก ทางกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยด้วย

การขอทำหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางธรรมดา

       1.1 การทำหนังสือเดินทางธรรมดาเล่มใหม่ E-Passport
                - ท่านจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแล้วยื่นต่อสอท. เพื่อตรวจสอบบุคคลต้องห้าม แล้วเจ้าหน้าจะนัดมาถ่ายรูปอีกครั้ง
                - การทำ E-passport ต้อง มาด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องมาด้วย
                - การขอหนังสือเดินทางใหม่หรือ E-passport ใช้เวลาทำการ 2 อาทิตย์โดยประมาณ
                - ค่าธรรมเนียม 14 ดีนาร์บาห์เรน (BD)
                - รับยื่นเอกสาร และถ่ายรูปทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.30-12.00 น.

       1.2 ต้องเตรียมเอกสาร
                - บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
                      
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
                      2. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
                      3. สำเนาบัตรประจำตัวพลเมืองบาห์เรน (CPR)

                - บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาจดทะเบียนสมรส
                      
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
                      2. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
                      3. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
                      4. สำเนา ทะเบียนสมรส ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
                      5. สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
                      6. สำเนาหน้า บัตรประชาชน ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

                - บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
                      
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
                      2. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
                      3. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
                      4. สำเนา ใบปกครองบุตร หรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด
                      5. สำเนาหน้า บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน ของมารดา จำนวน 1 ชุด
                      6. สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

                - บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว
                      
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
                      2. สำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
                      3. สำเนาสูติบัตรไทยมาจำนวน 1 ชุด
                      4. สำเนา ใบหย่า ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
                      5. สำเนา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 หรือ บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
                      6. สำเนา หน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
                      7. สำเนาหน้า Passport ของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

2. หนังสือเดินทางราชการ
    1. ระเบียบการออกหนังสือเดินทางราชการ
          1. หนังสือเดินทางราชการเป็นหนังสือที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ
          2. หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน5 ปี และเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้
   2. เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางราชการ
          1. หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศใด พร้อมระบุวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทาง และระบุผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
          2. สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
          3. บัตรประจำตัวข้าราชการ และบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักพร้อมสำเนา
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน
          5. ค่าธรรมเนียม 14 ดีนาร์บาห์เรน (BD)สามารถนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเบิกคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด

3. หนังสือเดินทางทูต
      เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางทูต
          1. หนังสือนำจากหน่วยราชการต้นสังกัดลงนามโดยปลัดกระทรวง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือเดินทาง โดยแจ้งการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ประเทศใด พร้อมระบุวัตถุประสงค์และกำหนดการเดินทาง
          2. สำเนาบันทึกอนุมัติตัวบุคคลให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
          3. บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

4. หนังสือเดินทางประเภทชั่วคราวอายุ 1 ป
     กรณียื่นเรื่องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับ และมีความจำเป็น เร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยหรือไปต่างประเทศ
เอกสารที่จะต้องนำมายื่นมีดังนี้
     1. คำร้องขอหนังสือเดินทาง 2 ชุด
     2. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา หรือ
     3. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา โดยถ่ายสำเนาด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่หน้าเดียวกัน
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
     5. สำเนาบัตรประจำตัวพลเมืองบาห์เรน (CPR)
     6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน
     8. รูปถ่ายสีขนาด 5 ×5 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวให้ถ่ายสำเนามาอย่างละ 2 ชุด โดยใช้กระดาษขนาด A4

5. เอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง Certificate of Identity (C.I.)
   1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
      1. ใบแจ้งความ (วิธีการแจ้งหนังสือเดินทางหาย)
      2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
      3. สำเนาบัตรประจำตัวพลเมืองบาห์เรน (CPR)
      4. รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
      5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
      6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน
      

   2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ
      1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
      2. สำเนาบัตรประจำตัวพลเมืองบาห์เรน (CPR)
      3. รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 3 รูป
      4. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
      5. สำเนาตั๋วเครื่องบิน
      6. ค่าธรรมเนียม 14 ดีนาร์บาห์เรน์ (เงินสด)


วิธีการแจ้งหนังสือเดินทางหาย
     1. ไปติดต่อขอปริ้นเอาท์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (อิมมิเกรชั่น) ตึกหมายเลข 3 ชั้นที่ 2 (ห้องก่อนห้องสุดท้าย หรือห้องสุดท้ายก็ได้) แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ขอปริ้นเอาท์เพื่อไปแจ้งหนังสือเดินทางหาย
     2. เมื่อได้รับปริ้นเอาท์แล้ว ไปแจ้งความหนังสือเดินทางหายที่โรงพัก (สถานีตำรวจ) ที่ใกล้บ้านที่สุด เมื่อได้รับบัตรแจ้งหนังสือเดินทางหายแล้ว ทางตำรวจจะแจ้งให้ไปติดต่อที่ซีไอดี
     3. ไปติดต่อที่ซีไอดี เมื่อได้รับใบรับรองจากซีไอดีแล้ว ไปติดต่อที่อิมมิเกรชั่นอีกครั้งหนึ่ง พร้อมรูปถ่าย 2 รูป และค่าธรรมเนียม 10 ดีนาร์บาห์เรน เมื่อได้รับใบรับรองจากอิมมิเกรชั่นแล้ว ให้นำใบรับรองจากซีไอดีและอิมมิเกรชั่นมายื่นที่สถานทูตฯ