หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ผู้ถือเอกสารเดินทางต่างประเทศที่ได้รับ ผ.30 (ผ่อนผัน 30 วัน) ซึ่งขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย Information

หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ผู้ถือเอกสารเดินทางต่างประเทศที่ได้รับ ผ.30 (ผ่อนผัน 30 วัน) ซึ่งขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย

  กรณีชาวต่างชาติซึ่งได้รับสิทธิ ผ.30 (ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ 30 วัน) และขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (TR) 1 ครั้ง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ไม่ยอมใช้วีซ่า (TR) ที่ขอมา แต่จะใช้สิทธิ ผ.30 ก่อน โดยจะสำรองวีซ่าที่ได้ไว้สำหรับการเดินทางกลับมาประเทศไทยในครั้งต่อไป นั้น
     สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แจ้งว่า การกระทำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินได้ เพราะเมื่อคนต่างชาติได้รับการตรวจลงตราเข้ามาแล้ว ก็จะต้องใช้สิทธิ์ตามที่ขอนั้น โดยจะอ้างว่าตนมีสิทธิ์เลือกใช้อันใดอันหนึ่งก่อนได้นั้น เป็นความเข้าใจผิด เพราะไม่ว่ากรณีใด ย่อมถือว่าประเทศไทยเป็นผู้ให้สิทธิ์นั้น ๆ และสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตรวจลงตราหรือไม่ เมื่อใดก็ได้ หากต้องการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมากกว่า 1 ครั้ง ผู้ร้องจะต้องดำเนินการตรวจลงตราตามจำนวนครั้งที่ตนต้องการ แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง
     อย่างไรก็ดี สตม. จะพิจารณาอนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถใช้สิทธิ์ ผ.30 สำหรับการเข้าประเทศไทยครั้งแรกเป็นกรณี ๆ ไป เมื่อมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการเข้ามาในระยะสั้นไม่เกิน 1 – 2 วัน เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่นแล้ว จึงจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้ง ในกรณีเช่นนี้ ผู้เดินทางจะต้องนำบัตรโดยสารเครื่องบิน ใบจองที่พัก/หรือนำใบจองรถเช่ามายืนยัน จึงจะได้รับอนุญาตจาก สตม.