ข่าวสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ Information

ข่าวสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่

สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2560

ระดับปริญญาตรี

 

ระดับปริญญาตรี

รับสมัคร 9 มกราคม – 18 พฤษภาคม 2560 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

๑.     หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

๒.     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

๓.      หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)

 

 

วิธีการสมัคร สมัคร On-line ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง www.oascru.ac.th และต้องส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นต์ของผู้สมัคร พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนทางไปรษณีย์ถึง

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตู้ปณ. 1218 ปณผ. รามคำแหง BANGKOK  10241, THAILAND

ไฟล์แนบ