ข่าวสารสนเทศ : การรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว แม่ครัว) Information

ข่าวสารสนเทศ : การรับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว แม่ครัว)

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว แม่ครัว)

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

    สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย สมาคมคนไทยในบาห์เรน ร่วมกับ Bahrain Institute of Hotel and Retail (BIHR) จะจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว แม่ครัว) ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2562 ณ Bahrain Institute of Hotel and Retail (BIHR), P.O. Box 11705, Plot 96, Avenue 20, Area 524, Budaiya

 

ร่างกำหนดการ*

25 สิงหาคม 2562

8.30-13.00 น.

การอบรมภาคทฤษฎีและการสาธิตการทำอาหาร

26 สิงหาคม 2562

9.00-10.00 น.

การสอบข้อเขียน

27 สิงหาคม 2562

9.00-13.00 น.

การสอบปฏิบัติ (กลุ่มที่ 1)

28 สิงหาคม 2562

9.00-13.00 น.

การสอบปฏิบัติ (กลุ่มที่ 2)

29 สิงหาคม 2562

9.00-10.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานแห่งขาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันอาทิตย์-พฤหัสบดี เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 1723 2588 หรือ download ในสมัครได้จากหน้าเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 และรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น (ยื่นใบสมัครก่อนมีสิทธิก่อน)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาหนังสือเดินทาง

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย

3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นั้ว 3 ใบ และ 2  นิ้ว 3  ใบ

5. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 100 บาท