ข่าวสารสนเทศ : กันยายน 2555 Information

ข่าวสารสนเทศ : กันยายน 2555

กระทรวงแรงงานไทยยังคงมีนโยบายไม่อนุญาตให้แรงงานหญิงไทยทำงานในตำแหน่งแม่บ้านหรือคนเลี้ยงเด็กกับนายจ้างส่วนบุคคลในซาอุดีอาระเบียและประเทศในตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ การทำร้ายร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการถูกคุกคามทางเพศ เว้นแต่ในกรณีดังนี้

1.กรณีสถานเอกอัครราชทูตมีหนังสือรับรองและขอความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน

2. กรณีคนหางานเดินทางไปทำงานกับครอบครัวคนไทยในต่างประเทศ เนื่องจากนายจ้างเป็นคนไทย

3. กรณีงานอุตสาหกรรมโรงงาน เช่น โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า หรืออุตสาหกรรมประเภทอื่นที่ใช้แรงงานหญิง โดยนายจ้างต้องจัดหาที่พักแยกเป็นสัดส่วน

อย่างไรก็ดี ในกรณีของประเทศบาห์เรน กรมสัญชาติ หนังสือเดินทางและถิ่นพำนัก กระทรวงมหาดไทยบาห์เรน แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยบาห์เรนไม่อนุมัติวีซ่าตำแหน่งแม่บ้านหรือคนทำงานในบ้านให้กับบุคคลสัญชาติไทยมาตั้งแต่ปี 2554 แล้ว

ไฟล์แนบ