คนไทยในต่างประเทศ

คำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในสเปนและราชรัฐอันดอร์ราเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

คำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักในสเปนและราชรัฐอันดอร์ราเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

1. ในสภาวะปกติ

1.1   สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารการเดินทางครบถ้วนพร้อมเดินทางหากจำเป็น โดยตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางอย่างสม่ำเสมอ หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

1.2   ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าวีซ่า บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เก็บแยกไว้อีกชุดหนึ่ง และอาจสแกนเอกสารดังกล่าวเก็บไว้อีกชุดหนึ่งในคอมพิวเตอร์ และใน USB Flash Drive หรือถ่ายรูปเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกในการพกพา

1.3   กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ

1.4   มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวตลอดเวลา (+34693517201)

1.5   มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินของทางการสเปนและราชรัฐอันดอร์รา (112)  ซึ่งครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทุกด้านทั้งในสเปนและราชรัฐอันดอร์รา อาทิ โรงพยาบาล ตำรวจทั่วทั้งสองประเทศ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยของทั้งสองประเทศ

1.6   ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้เต็มตลอดเวลา และมีแบตเตอรี่สำรอง หรือ power bank ติดตัว

1.7   ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย

1.8   พยายามติดต่อเพื่อคนไทยอย่างสม่ำเสมอ

 

2. ในสภาวะที่มีความเสี่ยงจากอันตรายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สิน (เช่น เกิดภัยพิบัติ เหตุก่อ

   การร้าย หรือเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นระยะๆ ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ หรือมีความเป็นไปได้ที่

   อาจขยายวงกว้าง)

2.1 ติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากทางการท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลจากเว็บโซด์ของทางการสเปน   

      http://www.proteccioncivil.es/ และเว็บไซด์ของทางการอันดอร์รา https://www.protecciocivil. 

      ad/?start=3 และปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

      พร้อมทั้งติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางเว็บไซด์สถานเอกอัครราชทูตฯ (http://

      www.thaiembassy.org/madrid/) และ facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (https://www.    

      facebook.com/ RoyalThaiEmbassyMadrid/)

2.2 ติดต่อกลุ่มเพื่อนคนไทยหรือคนไทยที่เป็นจุดติดต่อคนไทยในแต่ละเมือง โดยแจ้งให้เพื่อนทราบว่า

      เราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน

2.3 สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง และของใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอ

2.4 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีปัญหาความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

2.5 ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ควรเดินทางออก

      นอกพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว

2.6 จัดเตรียมกระเป๋าที่พกพาได้ พร้อมอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยให้นำเอกสารสำคัญ เช่น

      หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน ประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งหมายเลข

      โทรศัพท์ของญาติที่ใกล้ชิด แพทย์ ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยาที่จำเป็น ไฟฉาย พร้อมแบตเตอรี่

      สำรอง ไฟเช็ก/ ไม้ขีด น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ที่เปิดกระป๋อง กระดาษชำระ ผ้าขนหนู กุญแจรถ

      กุญแจบ้าน เงินสด และบัตรเครดิต

 

3. ในสภาวะที่เกิดเหตุวิกฤติซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต หรือทรัพย์สิน (เช่นเกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรง

    เหตุการณ์จลาจล หรือความไม่สงบรุนแรง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อ ชีวิตและ

    ทรัพย์สิน) จำเป็นต้องมีการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

    3.1 เตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

    3.2 ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นเรื่องการให้ความช่วยเหลือ และปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว

          อย่างเคร่งครัด

    3.3 ติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางเว็บไซด์สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างต่อเนื่อง

     (http://www.thaiembassy.org/madrid/) และ facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (https://

     www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyMadrid/)                                                                        

3.4 ติดต่อขอคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (++34693517201)

           หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ 915632903, 915637959, 914115113 ต่อ 104, 128

     3.5 ให้รีบเดินทางออกนอกพื้นที่ที่มีเหตุคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน โดยอาจเตรียมเอกสารและสิ่งของ

          ที่จำเป็นไปด้วย โดยรวมตัวกันที่จุดนัดหมายที่ปลอดภัยตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด

          อาทิ สถานเอกอัครราชทูตฯ (Calle Joaquin Costa, 29, 28002, Madrid) หรือทำเนียบ

          เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (Calle Camino del Sur 5, La Moraleja, Alcobendas, 28108,

          Madrid) ฯลฯ

    3.6 กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศสเปน สามารถเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส

          หรือโปรตุเกสที่ตั้งอยู่ข้างเคียงได้ก่อน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานไปยังสถานเอกอัคร              

          ราชทูต ณ กรุงปารีสและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนในการรับช่วงช่วยเหลือคนไทยตาม

          ความจำเป็น และหากจำเป็นต้องอพยพกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานไปยัง

          กระทรวงการต่างประเทศไทยและสเปน  ตลอดจนบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เพื่ออำนวย

          ความสะดวกในการเดินทางต่อไป

4. จุดติดต่อคนไทยในประเทศสเปนและราชรัฐอันดอร์รากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ลำดับที่  ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
1 น.ส.ดวงฤทัย เร็วการ Barcelona 608 757 838 สมาคมคนเพื่อนไทยสามัคคี
2 นางสาวฤดีวรรณ ช่างผาสุข Malaga 672 028 210 ร้านทอปไทย
3 นางสาวณพิชญ์ธิดา ทวีรัชต์ชัยโชติ Tenerife 654 494 377 ร้านนวด Ristta Thai Wellness
4 นายสุวิทย์ อินทจินดา Ibiza 625 092 436 ร้านอาหารไทย เชียงใหม่
5 นางพรทิพย์ กล่ำกลาง Coruña 648 621 161 กลุ่มคนไทยที่ จ. Coruña
6 นายกนกพงศ์ เวียงธงสารัตน์ Soria 602 381 799 หัวหน้าแรงงานไทยที่ จ. Soria 
7 นายโชคชัย คำใบศรี Almeria 627 052 516 หัวหน้าแรงงานไทยที่ จ. Almeria 
8 น.ส.อุไร บุญสิทธิ์ Madrid 914 030 150 ร้านอาหาร Thai Orchid
9 น.ส.รุจิรัตน์ ประเศรษฐสุต Madrid 917 331 337 ร้านอาหารไทยดี
10 น.ส. กิตติกากรณ์ มุงสูงเนิน Andorra 00 37 667 1477  
11 น.ส. กรองทอง รายา Mallorca 634 342 168 ร้านโหระพา

 

----------------------------------------------

                                                                     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

                                                                                       มกราคม 2561

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่