บริการ

ประกาศ : อียูเตรียมคุมเข้มการพก/ส่งเงินเข้า-ออกอียู

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและสภายุโรปสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับร่างกฎระเบียบปรับปรุงการควบคุมเงินตราที่ผ่านเข้า-ออกอียู  

กฎระเบียบฉบับใหม่นี้เพิ่มรูปแบบของ “เงิน” ให้ครอบคลุมทรับพย์สินประเภทอื่น ๆ นอกจากเงินสด (highly liquid commodities) เช่น เช็ค เช็คเดินทาง บัตรเงินสด (prepaid card) โดยผู้ที่พกเงินและทรัพย์สินที่ใช้แทนเงินเหล่านี้ตั้งแต่ 10,000 ยูโรขึ้นไป ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกครั้งที่เดินทางเข้า-ออกอียู นอกจากนี้ร่างกฎระเบียบใหม่ยังรวมถึงเงินที่ส่งทางไปรษณีย์ หรือการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือจากการพกตัดตัวอีกด้วย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/WtdGKP

เป็นที่คาดกันว่าสภายุโรปจะลงคะแนนเสียงในวันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่อรับรองกฎระเบียบอย่างเป็นทางการก่อนตีพิมพ์ใน Official Journal of the EU เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามความคืบหน้าของเรื่องดังกล่าวและแจ้งให้ทราบต่อไป