บริการ

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน ของสถานเอกอัครราชทูต ฯ