บริการ

ประกาศ : การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ นั้น
 
กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้
 
๑. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ และศูนย์สื่อมวลชน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (๑) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด ๒x๒ นิ้ว) ๑ ใบ (๒) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย) (๓) ไฟล์หนังสือมอบหมายจากสำนักข่าวต้นสังกัด และ (๔) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี) โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
๒. โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนผ่านเว็บไซต์ www.asean2019.go.th 
 
๓. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๕, ๒๒๐๒๒
โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๒
อีเมล media.mfa@asean2019.go.th