• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอแจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศสเปนให้เพิ่มความระวังทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ เนื่องจากมีคนไทยถูกฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินอยู่เป็นระยะๆ 

 • สายด่วนสำหรับคนไทยในกรณีเร่งด่วน/ ฉุกเฉิน โทร. +๓๔ ๖๙๓ ๕๑ ๗๒ ๐๑ 

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเปิดศูนย์บริการ Call Center หมายเลข 02 5728442 และผ่าน application โทรศัพท์ เช่น LINE และ WeChat: ชื่อ ID "Thaiconsular" เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการกงสุลในทุกมิติแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

 •  

   

 • ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โทร. +๓๔ ๙๑ ๕๖๓ ๒๙๐๓ E-mail: madthai@temb.e.telefonica.net  หรือ ติดต่อฝ่ายกงสุล: consuladotailandia@gmail.com 

   

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน
รัฐบาลไทย
Thai stop IUU Fishing
จดหมายข่าวรัฐบาล "เพื่อประชาชน"
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • การจัดโครงการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่ชุมชนไทยในสเปน New
  เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดโครงการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่ชุมชนไทยในสเปน ในหัวข้อเรื่อง "การเลี้ยงลูกวิถีไทยในแดนกระทิง การเลี้ยงลูกสมัยใหม่ในสองวัฒนธรรม" โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ ดร. กมลลักษณ์ มโนกุลอนันต์ นักจิตวิทยาด้านพัฒนาการเด็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวสองวัฒนธรรมมาเป็นวิทยากร และคุณ Alexander Ermers มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยในวันแรก จัดอบรมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 25 คน และในวันที่สอง จัดอบรมที่ร้านอาหารละมุน นครบาร์เซโลนา มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 55 คน ในโอกาสนี้ วิทยากรได้บรรยายเรื่องการอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยการปลูกฝังทัศนคติที่ดี สำนึกที่ดี เข้าไปยังจิตใต้สำนึกของเด็ก ผ่านการทำงานของคลื่นสมองระดับต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการสื่อสารกับเด็ก และได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูบุตรแก่มารดาชาวไทยและบิดาชาวสเปน
 • การจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน
  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในนามคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงมาดริดได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ 1 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โดยมีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมและการกีฬาสเปน Universidad Politecnica de Madrid (The Technical University of Madrid) ผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสเปนเข้าร่วมงาน เอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศอาเซียนในสเปนและสถาบันการศึกษาต่างเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับสเปนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป
 • การเปิดตัวเรือสาธิตเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพแรงงานในเรือประมง
  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญลำดับต้นกับการส่งเสริมการทำประมงที่รับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนและสวัสดิภาพของแรงงานบนเรือประมง นั้น เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรมประมง บริษัท เนสท์เล่ เอส. เอ. และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำพิธีเปิด “เรือประมงสาธิต” ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือประมงสาธิตที่เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เรือประมงสาธิตชื่อ “ปลาลัง ๑” เป็นเรือประมงเก่าที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพภายในใหม่บนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานบนเรือที่ดี เช่น การจัดวางผังพื้นที่ใช้สอยสำหรับการพักผ่อน การรับประทานอาหาร และการดำเนินกิจกรรมยามว่างที่เหมาะสม การติดตั้งห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัย และการเตรียมอาหาร น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทาง การปรับปรุงสภาพเรือประมงที่ดำเนินการได้จริง โดยเรือ “ปลาลัง ๑” ได้เริ่มนำไปปฏิบัติงานจริงในท้องทะเลตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญชวนผู้ประกอบการกิจการประมงและเจ้าของเรือมาชมตัวอย่างการจัดการของเรือ พร้อมทั้งได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องสวัสดิภาพแรงงานในภาคประมงให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานบนเรือมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการเรือสาธิตดังกล่าวสอดรับกับวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวงดังกล่าว นอกจากนี้ เรือดังกล่าวยังเป็นเรือต้นแบบที่ถูกต้องตามอนุสัญญาว่าด้วยการทำงานในภาคประมง (C188) ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยกำลังปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพของการปฏิบัติงานในภาคประมงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ด้วย โครงการเรือประมงสาธิตนับเป็นตัวอย่างความริเริ่มที่ดีตามนโยบายประชารัฐเพื่อความส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐนำโดยกรมประมง ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน กับบริษัท เนสท์เล่ฯ บริษัท ไทยยูเนี่ยนฯ SEAFDEC และองค์กร Verité โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพแรงงานในภาคประมง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า แรงงานในภาคประมงได้รับการดูแลตามกฎหมายของไทย โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ เพื่อยกระดับการประมงของไทยให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป
 • ข่าวสารนิเทศ : ไทยเตรียมการประกาศนโยบายประเทศไทยปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมง IUU
  ประเทศไทยได้ประกาศให้การป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นวาระแห่งชาติ และได้ดำเนินการปฏิรูปการประมงของไทยในภาพรวมทั้งระบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายที่พัฒนาการประมงของไทยให้ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้การประมงทั้งระบบของไทยมีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยจึงได้เตรียมที่จะประกาศนโยบายประเทศไทยปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงผิดกฎหมาย (IUU-free Thailand) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เห็นชอบที่จะเสนอให้รัฐบาลไทยประกาศนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยยังต้องรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี สำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็น IUU-free Thailand นั้น ไทยได้อาศัยพื้นฐานจากการปฏิรูปการประมงตลอดช่วงเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมาในทุกด้าน ทั้งในด้านการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการประมงซึ่งมีการจำกัดจำนวนใบอนุญาตทำการประมงให้สอดคล้องกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล การจัดระเบียบกองเรือเพื่อให้สามารถควบคุมเรือประมงได้ทุกขนาดและทุกประเภท การติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง โดยการควบคุมการเข้า-ออกท่าของเรือประมง การติดตั้งระบบและอุปกรณ์ติดตามเรือ และการตรวจเรือประมงในทะเล รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับทั้งสัตว์น้ำจากเรือไทยและสัตว์น้ำนำเข้าโดยเรือต่างชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การเป็น IUU-free Thailand เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ไทยยังต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบใบรับรองการจับสัตว์น้ำของไทยให้ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งไทยจะร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการพัฒนาระบบดังกล่าว รวมถึงการร่วมมือกับรัฐเจ้าของธงในการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำนำเข้าว่าไม่ได้มาจากกระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยอยู่ในระหว่างการหารือกับหลายประเทศ และแรงงานบนเรือประมงจะต้องเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามหลักสากลด้วย การเตรียมความพร้อมของไทยในการประกาศนโยบาย IUU-free Thailand เป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการประมงของไทยต่อไปในระยะยาว และเป็นแรงผลักดันให้การปฏิรูปภาคประมงของไทยต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเท่านั้น 22 ก.พ. 2561

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

Calle Joaquin Costa, 29
28002 Madrid

Tel. (34-91) 563-2903, 563-7959, 411-5113
Fax. (34-91) 564-0033, 562-4182
Email. madthai@temb.e.telefonica.net

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน
 • ปรองดอง
 • thailand elite
 • ปรัชญา ศก. พอเพียง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานส่งเสริมการลงทุน
 • facebook สอท ณ กรุงมาดริด
 • สำนักงานวิทยาศาสตร์
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สสปน.
 • APPLICATION STREET FOOD BANGKOK
 • สคร
 • ThaiEurope
 • Thaiairways