ธุรกิจ

การเกษตรและการประมง : ข่าวสารนิเทศ : ศาลไทยสั่งปรับเรือประมงนอกน่านน้ำจำนวน ๓ ลำ เป็นมูลค่ากว่า ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในฐานทำการประมงผิดกฎหมาย