กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบข้าราชการ

รายชื่อและที่อยู่ของข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานต่างๆ ของไทยในสหราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (Royal Thai Embassy, London)

29-30 Queen's Gate

Tel : 020 7589 2944, 020 7225 5500

London  SW7 5JB   

Fax : 020 7823 9695

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

นายพิษณุ สุวรรณะชฎ

เอกอัครราชทูตฯ

 

HE Mr. Pisanu Suvanajata

Ambassador

2

นายตุลย์ ไตรโสรัส

อัครราชทูต

 

Mr. Tull Traisorat

Minister

3

นางวิภาวี รังสิมาภรณ์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

Mrs. Vipavee Rangsimaporn

Minister Counsellor 

4

นายชนสุต วุฒิวงศ์

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

Mr. Chonasut Wudthiwongse

Minister Counsellor 

5

นางสาวสิริมา มฤคนิธิ

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

Miss Sirima Maruekaniti

Minister Counsellor

6

นางสาววิชญา สินธุเสน

ที่ปรึกษา

 

Miss Wichaya Sinthusen

Counsellor 

7

นางสาวพอพจน์ ช้างเยาว์

ที่ปรึกษา

 

Miss Porpot Changyawa

Counsellor 

8

นางกรรณมน เสนาณรงค์

ที่ปรึกษา

 

Mrs. Kanamon Senanarong

Counsellor 

9

นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา

 

Miss Nareeta Supradist

Counsellor 

10

นางสาวปิยะพธู รักษ์ตานนท์ชัย

เลขานุการเอก

 

Miss Piyapathu Ruktanonchai

First Secretary

11

นางสาวเฟม สุวรรณวัฒนา

เลขานุการเอก

 

Miss Fame Suwanwattana

First Secretary 

12

นางผุสนีย์ เรืองขจร

เลขานุการโท

 

Mrs. Pusanee Ruangkajorn

Second Secretary

13

นางสาวพานทอง พลดงนอก

เลขานุการโท

 

Miss Pantong Poldongnok

Second Secretary 

     

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและฝ่ายทหารเรือ  (Office of the Defence and Naval Attaché)

29-30 Queen's Gate, London  SW 7 5JB

Tel : 020 7589 0492/ Fax : 020 7225 3782

 Email : thaidalondon.navy@gmail.com  
     

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

น.อ.ยศพงศ์ เดชะคุปต์ ร.น.

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผชท.ฝ่ายทหาร

 

Capt. Yotspong Dechacoob RTN

Defence & Naval Attaché

2

น.อ.สมชาย น้อยพิทักษ์ ร.น.

รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่ประจำสน.ผชท.ทหารไทย

 

Capt. Somchai Noypitak, RTN

Asst. Naval Attaché

3

พ.จ.ท.ศราวุธ ยามะสัก

เสมียนประจำสำนักงาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและ
ฝ่ายวิชาการ

 

CPO.2  Sarawut Yamasak

Navy Clerk /Technical and Administrative Staff 

     

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ (Office of the Air Attaché)

29-30 Queen's Gate, London SW7 5JB

Tel : 020 7589 0369/ Fax :020 7584 2618

     

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

น.อ.เสกสรร คันธา

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูต
ฝ่ายทหาร

 

Group Captain Sakesan Kantha

Air Attaché & Assistant Defence Attaché

2

พ.อ.อ.เจษฎา พรมศร

เสมียนประจำสำนักงาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและ
ฝ่ายวิชาการ

 

FS1 Chetsada Promson

Air Attaché Clerk / Technical and Administrative Staff (Ext.5525)

 

 

 

     

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก (Office of the Military Attaché)

29-30 Queen's Gate, London  SW 7 5JB

Tel : 020 7225 3155/ Fax :020 7225 1214

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

พ.อ.เสกสรร คูห์สุวรรณ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร          

 

Colonel Seksan Khusuwan

Military Attaché & Assistant Defence Attaché

2

จ.ส.อ.คเชนทร์ เสริมฤทธิรงค์

เสมียนประจำสำนักงาน /เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ

 

SM1 Kachain Sermrittirong

Military Attaché Clerk / Technical and
Administrative Staff 

     

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Office of Commercial Affairs)

11 Hertford Street, Mayfair, London, W1J 7RN  

Tel: 020 7493 5749 / Fax: 020 74937416

E-mail: info@thaitradelondon.com    

 www.thaitradelondon.com

     

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

นางสาวสุภาวดี แย้มกมล

ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ / อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์)

 

Ms. Supawadee Yamgamol

Commercial Attaché / Minister (Commercial)

 

 

 

2

นางสาวรมิตา วรรธนะภูติ

รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์ / ที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์)

 

Ms. Ramita Vardhanabhuti

Assistant Commercial Attaché / Counsellor (Commercial)

     

สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง (Office of Economic and Financial Affairs)

29-30 Queen's Gate

Tel : 020 7589 7266

London  SW7 5JB

Fax : 020 7589 2624

     

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์

ผู้ช่วยทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง /อัครราชทูต
(ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)

 

Ms. Ketsuda Supradit

Financial Attaché / Minister (Economic & Financial)

 

 

 

     

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ (Office of Educational Affairs)

28 Prince's Gate,

Tel: 020 7584 4538 / Fax: 020 7823 9896      

London SW7 1PT

Email : info@oeauk.net
     

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์

ผู้ช่วยทูตฝ่ายการศึกษา / อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)

 

Miss Thanida Techachokvivat

Education Attaché / Minister (Education)

 

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอนดอน (Tourism Authority of Thailand, London)

1st Floor, 17-19 Cockspur Street,  SW1Y 5BL

 

Tel : 020 7925 2511 / Fax : 020 7925 2512        

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

นางจิระวดี คุณทรัพย์

ผู้อำนวยการ

 

Mrs. Chiravadee Khunsub

Director 

2

นางสาวพันธจิตร พรหมขัติแก้ว

รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.

 

Miss Phantajit Promkutkaew

Deputy Director 

     

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย (The Bank of Thailand, London Representative Office)

5th Floor 3 Lombard Street, EC3V 9AA

 

Tel : 0207 283 1229
Email : RMDlondonrepoffice@bot.or.th

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

นาย สุคนธ์พัฒน์ จันทพันธ์

หัวหน้าสำนักงาน

 

Mr. Sukonpat Chantapant

Chief Representative

2

นายอาทิตย์ ทิวไผ่งาม

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน

 

Mr. Arthid Thewphaingarm

Deputy Chief Representative

3

นางสาวภัทราภรณ์ วงศ์ทวีปกิจ

เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส

 

Ms. Phatrabhorn Wongthaveepkij

Senior Investment Analyst

4

นายลือคำ วิมุตตินันท์

เจ้าหน้าที่ลงทุน

 

Mr. Luekam Vimuttinant

Investment Analyst

     

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Airways International Pcl.)

41 Albemarle Street,

Admin : 020 7491 7953   

London  W1S 4BF

 

Fax : 020 7409 1463          

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

นางสาวนนทกร ตระกูลพา

ผู้จัดการทั่วไป

 

Ms. Nonthakorn Trakulpa

General Manager

2

นายกุศล ศรีตุลานุกต์

นายสถานี

 

Mr. Kusol Situlanook

Station Manager

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Bank Pcl, London)

Exchequer Court, 33 St. Mary Axe

Tel : 020 7929 4422

London  EC3A 8BY

Fax : 020 7283 3988

     

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 

(Name)

(Position)

1

นายพีริยเทพ หอมหวล

ผู้จัดการ

 

Mr. Peeriyathep Homhuan

SVP & Branch Manager