กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

 

เดือนตุลาคมมีความสำคัญต่อชาวไทยทั่วหล้าที่จะได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ ๒ พระองค์ที่โลกต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ คือ พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้ง ๒ พระองค์ทรงมีพระคุณูปการต่อประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สร้างความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย  ในนามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการรักษาความดี มีจิตอาสา ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวม และช่วยกันนำพาประเทศและสังคมไทยไปสู่ความก้าวหน้าและรุ่งเรือง เพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จะจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร และสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยแต่งกายโทนสีเหลือง  สำหรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ห่างไกลกรุงลอนดอนและที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์ ก็สามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดไทยในชุมชนของท่านได้ครับ 

ในเดือนนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ นิทรรศการพระพุทธศาสนาที่ British Library กรุงลอนดอน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยในงานนี้จะมีการจัดแสดงพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษที่จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษโดยมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล ซึ่งจะได้มอบไว้ให้แก่ British Library เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ เพื่อการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และโดยที่เป็นการจัดแสดงนิทรรศการใหญ่ด้านพระพุทธศาสนาครั้งแรกของ British Library จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการนี้นะครับ

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับมิตรประเทศสมาชิกอาเซียน จะจัดงานเทศกาลอาหารอาเซียน “Taste of ASEAN” ที่ The Brasserie เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ทั้งอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม โดยการจัดงานนี้ได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจาก Westminster Kingsway College กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นวิทยาลัยด้านศิลปะการประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงของสหราชอาณาจักร ผลิตเชฟมือหนึ่งที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก  งานเทศกาลอาหารอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไป  ขอเชิญติดตามผลการจัดงานดังกล่าวได้ทางหน้าเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นะครับ

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ