กระทรวงการต่างประเทศ

สารจากเอกอัครราชทูต

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

 

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน

เดือนตุลาคมมีความสำคัญต่อชาวไทยทั่วหล้าที่จะได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ ๒ พระองค์ที่โลกต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ทั้ง ๒ พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยอย่างใหญ่หลวง ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สร้างความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ ยกระดับความเป็นอยู่ของ   พสกนิกรชาวไทย  ในนามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ด้วยการทำความดี ตั้งตนอยู่ในศีลธรรม และทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันนำพาประเทศและสังคมไทยไปสู่ความก้าวหน้าและรุ่งเรือง เพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน จะจัดกิจกรรมบำเพ็ญ พระราชกุศล เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบรรพชาอุปสมบท และสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยแต่งกายโทนสีเหลือง  สำหรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ห่างไกลกรุงลอนดอนและที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์ ก็สามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดไทยในชุมชนของท่านได้ครับ 

ในเดือนนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การประชุม Illegal Wildlife Trade Conference ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงลอนดอน การประชุมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองและอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า การป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย และการเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างผิดกฎหมาย โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยในการจัดการกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย และแสดงความรับผิดชอบต่อประชาคมโลกในการคุ้มครองและอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า 

พวกเราทุกคนก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นะครับ สามารถเริ่มง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้พลาสติก นำกลับมาใช้ใหม่ และแยกขยะนำไปรีไซเคิลนะครับ เพื่อรักษาโลกของเราให้ลูกหลานนะครับ

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ