ข่าวประชาสัมพันธ์ : **อัตราใหม่สำหรับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เริ่มใช้ 1 เมษายน 2562** News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : **อัตราใหม่สำหรับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา เริ่มใช้ 1 เมษายน 2562**

 

Announcement

Royal Thai Embassy, London

 

Subject: Fees for Visa Application

 

                    The Royal Thai Embassy hereby announces that, effective from      1 April 2019, fees for visa application will be adjusted in correspondence to the changes of currency rate as follows:

 

 Visa Types

Fee (£)

 1. Transit 

25

 2. Tourist (Single Entry)

30

 3. Tourist (Multiple Entries)

150

 4. Non-Immigrant (Single Entry)

60

 5. Non-Immigrant (1 year validity / Multiple Entries)

150

 6. Non-Immigrant O-A (1 year validity / Multiple Entries)

150

 7. Non-Immigrant O-X (5 year validity / Multiple Entries)

300

 8. Non-Immigrant B (3 year validity / Multiple Entries)

300

 9. Smart Visa (1 year validity / Multiple Entries)

300

 10. Smart Visa (2 year validity / Multiple Entries)

550

 11. Smart Visa (3 year validity / Multiple Entries)

800

 12. Smart Visa (4 year validity / Multiple Entries)

1,100