ข่าวประชาสัมพันธ์ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าพบเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อแนะนำตัวผู้แทนถาวรสำรองของประเทศไทยประจำ IMO News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าพบเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อแนะนำตัวผู้แทนถาวรสำรองของประเทศไทยประจำ IMO

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Kitack Lim เลขาธิการ IMO เพื่อแนะนำนายวัชระ เจียมอนุกูลกิจ ผู้ช่วยทูตฝ่ายกิจการทางทะเล/อัครราชทูตที่ปรึกษา (Maritime Attaché/Minister Counsellor (Maritime)) จากกรมเจ้าท่า ในโอกาสที่นายวัชระฯ มาปฏิบัติราชการ      ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งการตัดสินใจลงสมัคร                 รับเลือกตั้งเป็นคณะมนตรี IMO วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๑ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพาณิชยนาวีที่มีต่อประเทศ และความประสงค์ของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับงานของ IMO

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ IMO ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ไทยได้ดำเนินการจนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ มาประจำการกับ IMO อันจะเปิดโอกาสให้ไทยสามารถแสดงบทบาทในเวที IMO ได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นคนกลางประสานความร่วมมือของชาติเอเชีย รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง IMO กับองค์กรระดับภูมิภาคในเอเชียต่างๆ อาทิ อาเซียน ESCAP ฯลฯ