ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแจ้งเตือนเรื่อง สวมสิทธินำเข้า หรือเป็นตัวแทนนำเข้าให้ขบวนการค้ารถยนต์ผิดกฎหมาย News

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแจ้งเตือนเรื่อง สวมสิทธินำเข้า หรือเป็นตัวแทนนำเข้าให้ขบวนการค้ารถยนต์ผิดกฎหมาย

การแจ้งเตือนเรื่อง สวมสิทธินำเข้า หรือเป็นตัวแทนนำเข้าให้ขบวนการค้ารถยนต์ผิดกฎหมาย

 

กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งเตือนคนไทยในสหราชอาณาจักร ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในการสวมสิทธินำเข้า หรือเป็นตัวแทนนำเข้าให้ขบวนการค้ารถยนต์ผิดกฎหมาย

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2534 กำหนดให้รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า โดยในกรณีการนำเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว ปี 2561 มีผู้ขออนุญาตนำเข้าจากสหราชอาณาจักร จำนวน 95 คัน คิดเป็นร้อยละ 84.82 ของปริมาณรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวที่ขอนำเข้าทั้งหมด 112 คัน และปี 2562 (มกราคม) มีผู้ขออนุญาตนำเข้าจากสหราชอาณาจักร จำนวน 18 คัน คิดเป็นร้อยละ 94.74 ของปริมาณรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวที่ขอนำเข้าทั้งหมด 19 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถหรู ยี่ห้อ Porsche, Bentley และ Ferrari

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 กรณีการนำเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวมีเจตนาอนุญาตให้แก่ผู้ขอที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งได้ใช้รถยนต์นั้นในระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศนำเข้ามาเพื่อใช้ภายในประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตดังนี้

1) ผู้ขออนุญาตที่เป็นคนไทยต้องไปอยู่ต่างประเทศนั้นติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน แล้วเดินทางกลับเข้ามาอยู่ในไทย

2) ต้องถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถยนต์คันที่ขออนุญาตระหว่างอยู่ในประเทศนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือวันครอบครองจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้ามาอยู่ในไทย

3) ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศที่ใช้รถ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นานาชาติ เพื่อแสดงว่าได้ใช้รถยนต์คันที่ขออนุญาตนำเข้าในขณะที่ครอบครอง หรือถือกรรมสิทธิ์ เป็นต้น

กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการปราบปรามขบวนการค้ารถยนต์ผิดกฎหมาย ได้มีการตรวจสอบในระยะที่ผ่านมาพบผู้ขออนุญาตบางรายรับจ้างดำเนินการนำเข้าแทนผู้ต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามระเบียบฯ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจอยู่ในลักษณะเป็นขบวนการ และอาจเป็นการสวมสิทธินำเข้ารถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นให้นำมาจำหน่ายในประเทศเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์ให้สิทธินำเข้ารถยนต์สำหรับผู้อยู่ในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ามาใช้เพื่อเป็นการส่วนตัวได้ จึงขอแจ้งเตือนคนไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้ารถยนต์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าว

สรุปข้อมูลโดย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ณ กรุงลอนดอน