ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select เพื่อส่งเสริมอาหารไทย News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select เพื่อส่งเสริมอาหารไทย

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย Thai Select ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน โดยมีร้านอาหารไทยที่รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ จำนวน ๓๕ ร้าน เป็นร้านระดับ Thai Select Premium จำนวน ๓๑ ร้าน ได้แก่ Giggling Squid (๓๐ สาขา), Greyhound Café และระดับ Thai Select จำนวน ๔ ร้าน ได้แก่ Monkey & Me, Mortar & Pestle, the Golden Elephant และOcean and Earth โดยมีนางสาวสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูตฝ่ายการพาณชิย์ คณะกรรมการ Thai Select หัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ ของทีมประเทศไทย นักธุรกิจรายสำคัญในสหราชอาณาจักร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับร้านอาหารไทยที่ได้รับรางวัล และกล่าวถึงบทบาทของร้านอาหารไทย ซึ่งเป็นมากกว่าสถานที่บริการอาหาร แต่เป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรม ทั้งการตกแต่งร้าน บรรยากาศ อัธยาศัยของพนักงาน ล้วนแต่สะท้อนถึงความเป็นไทย ภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก เมื่อเปรียบเทียบกับร้านอาหารชาติอื่น ไม่ว่าเจ้าของกิจการจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตาม  นอกจากนี้ ร้านอาหารไทยยังเป็นที่พึ่งของคนไทย โดยเฉพาะการจ้างงาน และเป็นที่พบปะสังสรรค์ด้วย

ประกาศนียบัตรเครื่องหมาย “Thai Select” เป็นเครื่องหมายที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นร้านอาหารที่มีรสชาติไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย มีการตกแต่งบรรยากาศร้านสวยงาม มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาหารไทยและประเทศไทย