รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร News

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีเปิดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบงานการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติ เรื่อง การบูรณาการด้านการขนส่งทางน้ำ ซึ่งจัดโดยจัดขึ้นโดยกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายฮงจู ฮัม รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก นายบีเคอร์ ซิทคิ อุสโทเลาะ หัวหน้าส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กองความร่วมมือทางวิชาการ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ นายนีล บูฮ์เน่ หัวหน้าสำนักงานความร่วมมือด้านการพัฒนา นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อ้านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้าราชการ พนักงานและบุคคลสำคัญอื่น ๆ ให้การต้อนรับ
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานประเทศเจ้าภาพ ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ได้แก่ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UN ESCAP) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และผู้แทนชาวต่างประเทศและชาวไทยเข้าร่วมการประชุม จำนวน 18 ประเทศ รวมประมาณ 54 คน โดยเน้นย้ำว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางทะเล เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอกระบวนการกลไกในการเชื่อมโยงภารกิจการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมถึงขับเคลื่อนการด้าเนินงานในบริบทการขนส่งทางทะเลภายใต้องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งมีภารกิจกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) เพื่อให้หน่วยงานระดับนานาชาติสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางทะเล ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวได้ โดยประเทศไทยมีบทบาทในการริเริ่มในการประสาน ให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดประชุมสัมมนาร่วมกันเป็นครั้งแรก
 
ผลของการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการแสดงออกถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีในการสนับสนุนภารกิจของ IMO และ UN โดยเฉพาะการวางยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทางทะเลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และเป็นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งคณะมนตรีของ IMO อีกสมัยในปลายปี 2562 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการบริหาร กำหนดนโยบายและทิศทางของ IMO ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ การฝึกอบรม และการยกระดับมาตรฐานและข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาของ IMO ส่งเสริมการขนส่งทางทะเลของไทยให้มีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจพาณิชยนาวีและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
 
ที่มา : กรมเจ้าท่า