เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศเพื่อบูรณาการการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล News

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศเพื่อบูรณาการการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักงานทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งนอกจากสำนักงานต่าง ๆ ของไทยในสหราชอาณาจักรแล้ว ยังรวมถึงบางสำนักงานของไทยในภาคพื้นยุโรปที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องในสหราชอาณาจักรด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูล และระดมสมองเกี่ยวกับแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการ และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการกำหนดแผนงานร่วมกันสำหรับปี ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนพัฒนาการทางการเมืองและความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักรและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศทั้งมวลที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในโอกาสนี้ คณะได้เข้าพบผู้บริหารท่าอากาศแมนเชสเตอร์เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรโดยใช้เมืองแมนเชสเตอร์เป็นฐานเพื่อรองรับการเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-แมนเชสเตอร์ของบริษัทการบินไทยจำกัดในอนาคต เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมและการออกแบบแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นแบบแผนที่ไทยสามารถเก็บเกี่ยวเรียนรู้ด้านแนวความคิดเพื่อก่อให้เกิดเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในลักษณะเดียวกันที่จะช่วยสร้างเสริมโอกาสให้แก่ช่างฝีมือพื้นเมืองในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าด้วย

การประชุมครั้งนี้ได้นำมาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับแผนบูรณาการและการดำเนินการต่าง ๆ ของทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักรที่จะสามารถทำให้เกิดการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย-สหราชอาณาจักร ที่จะสามารถเกื้อกูลและตอบสนองผลประโยชน์ของชาติและประชาชนทั้งสองฝ่าย ผ่านการทำงานที่แข็งขันของทีมประเทศไทยที่เป็นเอกภาพและเป็นปึกแผ่น และบนพื้นฐานของมิตรไมตรีอันดีที่มีต่อกันระหว่างทั้งสองราชอาณาจักร