ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปนิกแห่ง Bangkok Project Studio ซึ่งได้รับรางวัล Royal Academy Dorfman Award for Architecture ประจำปี ค.ศ. 2019  News

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปนิกแห่ง Bangkok Project Studio ซึ่งได้รับรางวัล Royal Academy Dorfman Award for Architecture ประจำปี ค.ศ. 2019

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปนิกแห่ง Bangkok Project Studio ซึ่งได้รับรางวัล Royal Academy Dorfman Award for Architecture ประจำปี ค.ศ. 2019 เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ราชบัณฑิตยสถานด้านศิลปะแห่งสหราชอาณาจักร หรือ Royal Academy of Arts ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนสถาปนิกรุ่นใหม่ที่รังสรรค์สถาปัตยกรรมแห่งอนาคตและมีผลงานที่มีปฏิสัมพันธ์สูงกับบริบทระดับท้องถิ่นและระดับโลก

ผ.ศ. บุญเสริมได้รับการเสนอชื่อเป็น ๑ ใน ๔ สถาปนิกจากทั่วโลก โดยได้นำเสนอผลงานออกแบบที่โดดเด่น ได้แก่
สถาบันกันตนา ร้าน The Wine Ayutthaya และโครงการโลกของช้าง (Elephant World) จ.สุรินทร์ ต่อคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ณ The Benjamin West Lecture Theatre, Royal Academy of Arts กรุงลอนดอน ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการและผู้ร่วมเข้าชม ด้วยผลงานการออกแบบที่เอื้อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ถึงความสอดคล้องของสิ่งก่อสร้างและธรรมชาติแวดล้อม