สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะเปิดที่ทำการและให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 

สำหรับบริการด้านกงสุลสำหรับประชาชนชาวไทย จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยการนัดหมายล่วงหน้า

 

 

       
โปรดนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
 

 โปรดนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรืออีเมล์