สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยความรอบคอบอันควรแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม แก้ไข หรือยกเลิกเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์นี้และ/หรือ ข้อมูลจากบุคคลภายนอก ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนผลการดำเนินงานใด ๆ ในการนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้งาน โดยบุคคลภายนอก (หรือจากลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น) 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี


 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะเปิดที่ทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 โดยการนัดหมายล่วงหน้า

 

สำหรับบริการด้านกงสุลสำหรับประชาชนชาวไทย จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

 

 

       
**สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดบริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะจันทร์ พุธ และศุกร์ตามประกาศข้างต้น**  
 

 **สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดบริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะจันทร์ พุธ และศุกร์ตามประกาศข้างต้น**