สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จะเปิดที่ทำการและให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 

สำหรับบริการด้านกงสุลสำหรับประชาชนชาวไทย จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยการนัดหมายล่วงหน้า

 

 

       
**สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดบริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศข้างต้น**  
 

 **สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดบริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศข้างต้น**