โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
1.
หนังสือผ่อนผันการเกณท์ทหาร
2.
หนังสือรับรองความประพฤติ
3.
หนังสือการซื้อขายที่ดินกรณีมีคู่สมรสต่างชาติ