กระทรวงการต่างประเทศ

ทำเนียบเอกอัครราชทูต

 

ปีพุทธศักราช 2550 - 2551   :  นายวิทยา พูลสุวรรณ

 

ปีพุทธศักราช 2551 - 2554   : นายอุดมผล นินนาท

 

ปีพุทธศักราช 2554 - 2556   :  นายกำธร สิทธิโชติ

 

ปีพุทธศักราช 2556 - 2560   :  นายเรืองเดช มหาศรานนท์

 

ปีพุทธศักราช 2561 - ปัจจุบัน : นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์